Στόχοι

Το EduTourism υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”. Το Πρόγραμμα παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για την προώθηση της πολιτικής συνοχής και της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει την εφαρμογή κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής και καλών πρακτικών ανάμεσα σε εθνικούς, περιφερειακούς, και τοπικούς παράγοντες της Ελλάδας και της Κύπρου. Το Πρόγραμμα στηρίζει δράσεις δίνοντας σημασία σε 4 βασικούς Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι περιλαμβάνουν επιμέρους Ειδικούς Στόχους. Η Πράξη Edutourism εντάσσεται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.2, δηλαδή τη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Πέρα από τον Ειδικό Στόχο 3.2, οι επιμέρους στόχοι της Πράξης διαμορφώνονται ως εξής:

  • Η δημιουργία ενός προϊόντος εκπαιδευτικού τουρισμού που θα αναδεικνύει τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και θα επεκτείνει την τουριστική περίοδο στις περιοχές παρέμβασης.
  • Η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές, καθηγητές και επαγγελματίες τουρισμού για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου.
  • Η δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας online κοινότητας για την προώθηση του εκπαιδευτικού τουρισμού.
  • Η διοργάνωση και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων δημοσιότητας, οι οποίες θα έχουν σκοπό την ενημέρωση των ομάδων στόχου, των τελικών ωφελουμένων, αλλά και των εμπλεκόμενων στο έργο φορέων, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων.