Πακέτα Εργασίας

EduTour

Πακέτα Εργασίας

Παραδοτέο 1.1: Δραστηριότητες Προετοιμασίας  

Παραδοτέο 1.2: Εγχειρίδιο Διαχείρισης Πράξης 

Παραδοτέο 1.3: Εκθέσεις Προόδου

Παραδοτέο 1.4: Συναντήσεις Εργασίας των Εταίρων

2nd TPM Larnaca

3rd TPM Herakleion

4rth TPM Nicosia & conference

Kick Off Meeting HMU

Παραδοτέο 1.5: Εκθέσεις Αξιολόγησης 

 

 

 

 

Παραδοτέο 2.1: Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της Πράξης

Παραδοτέο 2.2: Ανάπτυξη και Διαχείριση Πλατφόρμας Πράξης

Παραδοτέο 2.3: Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Παραδοτέο 2.4: Δημοσιεύσεις και Εκδόσεις

Παραδοτέο 3.1: Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος

Παραδοτέο 3.2: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης & Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος

 

Παραδοτέο 4.1: Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Εκπαιδευτικού Τουρισμού   

Παραδοτέο 4.2: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Εκπαιδευτές 

Παραδοτέο 5.1: Έκθεση Ανάλυσης Απαιτήσεων  

Παραδοτέο 5.2: Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Τουρισμού  

Παραδοτέο 5.3: Εγχειρίδιο Χρήσης 

Παραδοτέο 6.1: Έκθεση Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος για Εκπαιδευτές  

Παραδοτέο 6.2: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και Επαγγελματιών Τουρισμού  

Παραδοτέο 6.3: Υλοποίηση Πιλοτικής Εφαρμογής και Έκθεση Πεπραγμένων  

Παραδοτέο 6.4: Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιωσιμότητα του Εκπαιδευτικού Τουρισμού