Πακέτα Εργασίας

pencils-6099511__340

Πακέτα Εργασίας

 • Παραδοτέο 1.1: Δραστηριότητες Προετοιμασίας  
 • Παραδοτέο 1.2: Εγχειρίδιο Διαχείρισης Πράξης 
 • Παραδοτέο 1.3: Εκθέσεις Προόδου  
 • Παραδοτέο 1.4: Συναντήσεις Εργασίας των Εταίρων  
 • Παραδοτέο 1.5: Εκθέσεις Αξιολόγησης 
 • Παραδοτέο 2.1: Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της Πράξης
 • Παραδοτέο 2.2: Ανάπτυξη και Διαχείριση Πλατφόρμας Πράξης
 • Παραδοτέο 2.3: Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας  
 • Παραδοτέο 2.4: Δημοσιεύσεις και Εκδόσεις 
 • Παραδοτέο 3.1: Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογή Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος   
 • Παραδοτέο 3.2: Συνοπτική Έκθεση Πεπραγμένων από τις Ομάδες Εργασίας 
 • Παραδοτέο 4.1: Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Εκπαιδευτικού Τουρισμού   
 • Παραδοτέο 4.2: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Εκπαιδευτές 
 • Παραδοτέο 5.1: Έκθεση Ανάλυσης Απαιτήσεων  
 • Παραδοτέο 5.2: Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Τουρισμού  
 • Παραδοτέο 5.3: Εγχειρίδιο Χρήσης 
 • Παραδοτέο 6.1: Έκθεση Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος για Εκπαιδευτές  
 • Παραδοτέο 6.2: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και Επαγγελματιών Τουρισμού  
 • Παραδοτέο 6.3: Υλοποίηση Πιλοτικής Εφαρμογής και Έκθεση Πεπραγμένων  
 • Παραδοτέο 6.4: Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιωσιμότητα του Εκπαιδευτικού Τουρισμού