Αποτελέσματα

Η Πράξη EduTourism αναμένεται να έχει συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησής του. Τα αποτελέσματα αυτά θα αποτιμηθούν από την καταγραφή συγκεκριμένων δεικτών και θα αφορούν κυρίως τα τέσσερα ακόλουθα σημεία:

  • Αύξηση επισκέψεων στις ενισχυόμενες περιοχές κατά τουλάχιστον 20%.
  • Επέκταση της τουριστικής περιόδου κατά τουλάχιστον 30 ημέρες.
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι θέσεις εργασίας αναμένεται να προκύψουν λόγω αύξησης των εισερχόμενων τουριστών. Επίσης αφορούν προσωπικό για την ανάπτυξη και συντήρηση των εφαρμογών, της πλατφόρμας και των εκπαιδευτικών δράσεων στα πλαίσια του Έργου.
  • Αξιοποίηση της κοινής ιστορίας των δύο χωρών και ενίσχυση της μεταξύ τους σύνδεσης, μέσω της διασυνοριακότητας του έργου, προς την επίτευξη των βασικών στόχων.