Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου (ΑΝΕΤΕΛ) ιδρύθηκε από την τοπική αυτοδιοίκηση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σκοπός της ίδρυσης της εταιρείας είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στους μετόχους της όσον αφορά την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων και τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά προγράμματα για να υλοποιήσουν τις επιδιώξεις και τα οράματά τους. Η ΑΝΕΤΕΛ δραστηριοποιείται συνεργατικά και υποστηρικτικά προς το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, λειτουργεί με ορθολογικό συνδυασμό κοινωνικής προσφοράς, επιχειρηματικής δράσης και διαχείρισης του υψηλού επιπέδου των απαιτήσεων της ολοκληρωμένης ανάπτυξης με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. 

 

Μερικοί από τους στόχους της ΑΝΕΤΕΛ είναι: 

  • Αναπτυξιακός σχεδιασμός της περιοχής των Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου 
  • Αξιοποίηση διαθέσιμων Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων με τη συμμετοχή και διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
  • Παροχή τεχνικής στήριξης σε κατοίκους, φορείς, και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. 
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών και διοργάνωση δράσεων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
  • Προώθηση της συνεργασίας και ανάπτυξης σχέσεων ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και αντίστοιχους φορείς Δημόσιου, Ημικρατικού ή Ιδιωτικού Τομέα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, και Βαλκάνια.