Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης – Βιβλιογραφική Επισκόπηση